فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید با کیفیت ترین بذر های میوه نایاب و کمیاب خارجی برای کاشت می باشد .

نهال (2)