كاسني گياهي است با ساقه هاي باريك و طويل كه در حالت وحشي ارتفاعش به ۱ متر مي رسد ولي اگر پرورش يابد از ۲ متر نيز تجاوز نموده ، ساقه کاسنی استوانه اي شكل با انشعابات كم در ناحيه مجاور راس است به طوري كه منحصرا در قسمت انتهايي ساقه، شاخه هايي با حالت فاصله دار از محور اصلي در گياه ديده مي شود.

فروشگاه خانه بذر بستری مناسب برای خرید با کیفیت ترین بذر ها برای کاشت می باشد .

هیچ محصولی یافت نشد.