در صورتی که تابحال از محصولات خانه بذر استفاده نموده اید لطفا نسبت به ارسال بازخورد کیفیت و کمیت  استفاده از محصولات و ارائه پیشنهادات و نظرات خود در بهبود کیفیت و خدمات خانه بذر با ما همکاری نمایید.

 

انتشار تجربه شما

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.