کدام محصولات رو می توانیم در اسفندماه بکاریم؟

زمان کاشت گلها و گیاهان زیادی در اسفند ماه است. در آخرین ماه سال درختان و گلها در طبیعت خود را برای فرا رسیدن بهار آماده می کنند. با گرم شدن هوا، طبیعت جانی دوباره گرفته و زندگی از سر گرفته می شود.

ادامه مطلب