آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

خیر  فعلا امکان پداخت در محل وجود ندارد ولی به زودی این اتفاق به حقیقت تبدیل خواهد شد.